November 14, 2018

சமூகத்தின் எதிர்மறை நான்

என்னை எனையாகவே ஏற்கா
சமூகத்தின் சாடல்களுக்கு
அஞ்சி, உணர்வை வதைத்து
ஊருக்காக உறவாட
உயிர் உள்ளவரை உரையாடும்
உறவை ஏற்படுத்தா நான்
ஒரு நடமாடும் பைத்தியம்!
சரியான வயது
சரியான சம்பளம்
சரியான ஜாதகம்
சரியான சாதி
சரியான சமயம்
சமூகத்தின் அளவுகோல் பிசகாமல்
சரியாக வாழும் சமூகவாதிகள்
மத்தியில் மதியிலாள் நானன்றோ!
நாட்கள் நகர்கின்றன
தனிமையின் இனிமையில்
கனவுகள் குறையவில்லை
நாளையின் பயமில்லை
இனம்புரியா ஈர்ப்பு
நிழலாடும் நினைவுகள் மீது
நிஜமில்லையெனில் நிச்சயமில்லை
நிஜமெனில் உணர்வு உணர்த்தும்
அறிவின் அறிவுரையின்றி
அதுவரை அஞ்சேன் நான்
சாடட்டும் சமூகம் என்னை
சரியாய் சார்ந்து வாழ
ஊரெல்லாம் உள்ளோர் பலர்
என்போல் வெகு சிலர்
சரிந்துவிடினும் சலனப்படார்...
வெற்றியோ வீழ்ச்சியோ
என் சிற்பத்தின் உளி
என் கையில்!

November 10, 2018

My Beautiful Attic

Try hard to keep the door of my attic closed,
As there live the scariest memories; 
The raindrops create a crack,
The petrichor creeps in, 
The moonlight sneaks in, 
The wind of music is the key
To let the brute beauty out;
If my attic opens, my roof is wiped off.
I need no marijuana to get knocked off -
Very few joyous moments with loved ones
Are my intoxication!
Sensible me lacks emotion,
Fakes smile,
Works smart,
Never loses brain,
Too hard to get close;
It is really good to be sensible me
And I choose to be so, most of the time!
A very few people - may be a half-a-dozen
Break my sensible self
Bring out my craziness and vulnerability
The moments I spent with them are real!
Sadly, none of them walked along longer,
Proving being alone is inevitable.
Yet the limited time I spent
Is kept safe in my attic.
I keep the curious and stupid child in me
Locked along with them -
By shutting all the possible prompts
Of nature and totems connected to them,
By Numbing myself in the virtual stupidity
Of unnecessary plots of movies and series;
Vulnerability vanishes,
Silence grows...


October 2, 2018

Memorable Memories and Relentless Reality

The canopy of trees prolongs throughout the road,
As I walk through the lane of beautiful memories,
My eyes are filled with glee
My ears are filled with melodies 
The lips are wide-spread with a smile 
I am aware I am reliving the past!
Those were the days I lived the moments:
Neither the trace of past disturbed me,
Nor the fear of future hindered me;
A moment on moment gushed with no notion
With the coven of two witches and a wizard;
We used to cook up instant spells,
With the ingredients:
"Where to go? and What do we do?"
Impromptu plans and immediacy in action!
Days were gone,
The coven is broken, 
Magic is vanished - poof! 
I am sitting alone in the office bus,
Peeping through the window
The sun is up with the bright smile
He might have bathed
In the rain of pathos as well;
Somehow we connect...
He is all alone shining through the day
Needs none to light him up 
So self-made and self-aware 
Somedays he goes behind the clouds
And cries his eyes out 
Most of the days he is fine 
Living up to his might!
A roaring noise brings me back to now,
As a fighter jet tears the blue;
Here opens the door to mundane reality!

August 27, 2018

Self-made Imprisonment

Days were dull and dreary;
Nights were lone and forlorn.
The everyday routine of corporate prison
Is efficient enough to achieve inefficiency
For a random manager's pride and ego...
Shifts are shifted
Baseless targets and clueless deadlines
Continued to the wit's end!

Streaks of a rainbow
Peeped in without an announcement:
The high walls of monotony start to crumble,
Gray bars were full of climbers and blossoms,
The inanimate course turned to vividly animated,
Emotions and senses fluttered avidly;
Reasons are null to answer any of whys or hows...
The immense joy of the moments was worth a lifetime!

Yet, nothing lasts forever;
The blossoms are withering,
The climbers are dying;
Guards are awake
To rebuild the walls higher and stronger,
To paint the bars grayer;
Holding on to the traces and memories...
Breathing easy beyond the suffocation!


August 22, 2018

Turtle's Pace is Wise

Indeed, timelessness is my strategy
Never ever have the sense of a time limit
Pacing at my heart's content
Is my style of living!
The world around me panics
And runs in the race
Batch by batch runs passing me
I never ever even tried reaching the track,
Nothing ever rushes me yet
Is it wrong to be stuck looking up the sky?
Or Is it wrong to talk to a tree?
Or is it wrong to be stuck thinking about nothing?
Or is it wrong to plan a trip every day to nowhere?
But I have been enjoying them...
Never regretting the single moment passed away,
Maybe one or two stupid deeds of mine were wrong
But what is the right way?
Is there a rule book to live a life?
Are the social norms and terms right?
Harm not any living being,
Appreciate every odd that exists on this planet,
Give away as much as you can,
Regret not for any act of love,
Are the rules I follow to live!
Instinct is my compass
Emotions and senses guide through
The unknown path I walk
All I care about is today
Believing that's all I have with me…
Let the world work on deadlines and targets,
My little world always has shine and rain in store
To keep me awestruck beyond the timeline!
 

August 21, 2018

Humdrum Trap of a Hummingbird

A hummingbird journeyed from a farther land,
In search of food for passion,
With strong worldly reasons,
Exploring through the newness,
Humming gracefully amidst the various bands of birds,
Being naive and bold
With his vital and valour natural attributes,
With starry shine, he stands out
From the mad flocks of fun!
A huge storm hit the strings
Of the rope of his hope...
He held to one tiny string
And tried to weave all the strings in place,
Though tiny daring wisdom he showed,
In handling the downfall...
A day came to challenge his emotional stance;
The whirlwind of monotony swirled him away,
From his track and pack,
Know not the way out he fumbles now...
The rarest of rare found the way out,
Hope can't be given up on him either,
As he is the rarest and purest of his kind,
May he get back his grip to the rope,
Reach out to the destiny he dreams,
As his will is mightier than his wings

To soar above all!

May 2, 2018

Peace and Humility

Thinking engulfs 
With no conclusion 
Decisions are far from reach 
The living is so tiresome 
Ego is hurt
Fire is washed 
Years passed 
 Tears dried 
Emotions are tedious 
Know not the way out...

A friend questioned:
"What are you strong at?"

I answered:
Enjoying the nature,
Dreaming, 
Loving animals, 
Loving art, 
Cherishing beauty, 
Reading Shakespeare, 
Thinking on and on...

The buddy said:
"All seem so useless to me"

I said:
"The more useless the more valuable
A piece of art becomes!"

He said:
"Where on earth you get that idea?
Why and how do you even think in such term?
Why can't you live in the reality? 
Why are you running away from that?
Why are you hiding in your crazy philosophical unrealistic world?"

I said:
Helplessness...
Fear of failure!
Reality hurts a lot!

Contemplations:
Acquired skillsets of l1 years:
English, Typing, Ms-Office, Blogging, 
E-mail writing, Communication,
Building rapport, Training people, 
All seem null! 
Those are all survival needs...
They don't seem meaningful to even quote!
Being surreal means a lot, 
More than being real! 
Though, in the end, worldly survival matters the most...
Why take so much emotional fighting!
Do, earn and forget.
Care very less about what you do:
Corporate teachings! 
Spend worthier time away...
Peace and humility overwhelm...
Letting things go away!